Vuzzy Kia Tigers.
- Vuzzy Mk2 Based
- Sample model 9cm.
 
Design & Direct by Sopp.
Sampling by Hero.
Photo by Rotta.
 
© StudioViper 
 
 
Vuzzy KBO Series 1
- Vuzzy Mk3 Based 

Design & Direct by Sopp.

© StudioViper

You may also like

Kidult Circle
2014
StudioViper @ C3 x Hobby 2013
2013
Vuzzy x Dazi 2014
2014
CUVA™ Part #5
2016
Vuzzy x KFA
2014
RX-78-1 Gundam Prototype
2013
ZZ Gundam Extra-Fit - Fazz Ver.
2010
VUZZY™ GUNDAM 0079 - Pt. 02
2017
CUVA™ Part #3
2016
RX-93 Nu-Gundam Extra-Fit
2013
Back to Top