Vuzzy, 2001: Space Odyssey

Vuzzy, 2001: Space Odyssey - Illustration Cut © Sopp © StudioViper

 
 
Vuzzy, 2001: Space Odyssey Illustration.
 
Vuzzy Mk3 based.
Design & Illustration by Sopp.

© Sopp  © StudioViper
 
 
 
 
 
 
Back to Top